ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

 • PET ସାମ୍ପୁ ବୋତଲ |

  PET ସାମ୍ପୁ ବୋତଲ |

  ୟିଜେଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋତଲ ତିଆରି କରେ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, କେଶ ଯତ୍ନ, ଏବଂ ଲୋସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋତଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କ୍ୱାଟ, ବଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ, ବଲ୍କ ଆକାରର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ |

 • Hdpe ବୋତଲ |

  Hdpe ବୋତଲ |

  HDPE ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ HDPE ବୋତଲଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

 • ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ଟ୍ୟୁବ୍ ସାମଗ୍ରୀ PE, ଲାମିନ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, PCR ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଆଖୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଇପାରେ |କ୍ୟାପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ABS |ପ୍ରୟୋଗ: ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ |

 • ଆଖି କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ଆଖି କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ୟିଜେଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ଏକ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କଷ୍ଟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆଖି କ୍ରିମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ |ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ମିଶାଇ ଏହା ମୁଖ୍ୟତ z ଜିଙ୍କ୍ ଆଲୋଇ ଆଖି କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ସେରାମିକ୍ ହେଡ୍ ଆଇ କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଖି କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ମସାଜ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ |ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକ ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ |

 • ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ | ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଥରେ ଆପଣ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବାଛିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ | ସୂତ୍ରର ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ହେତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ |

 • ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପାତ୍ର |

  ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପାତ୍ର |

  ଏକ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପାତ୍ରର ଓଜନ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରିପାରେ |ଆପଣ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉପରୋକ୍ତ ଯେକ any ଣସି ବିକଳ୍ପରୁ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ |ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଏକ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ମେଳ କରିପାରିବ!

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ |

ସମ୍ବାଦ

 • ବ୍ରାଣ୍ଡ 01
 • ବ୍ରାଣ୍ଡ 02
 • brand03
 • brand04